hoi dap - Châu Thành A

 
Quý Tổ chức/Công dân thân mến!
Để thuận tiện cho việc chuyển ý kiến hỏi đáp của bạn đọc tới UBND Phường trên Cổng thông tin điện tử đề nghị tổ chức/công dân gửi các câu hỏi và điền các thông tin sau:
Những thông tin sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy!
Tìm kiếm nội dung hỏi đáp
Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.
Nguyễn Sơn Hà(2022-04-06 13:57:14.0) - 82 quốc lộ 1 , ấp phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Khu vực bị giải toả

Nội dung câu hỏi

Khu vực tôi đang sinh sống bị thông báo là quy hoạch để xây khu công nghiệp tư nhân. Nhưng cứ kéo dài ko kì hạn. Giờ tôi muốn biết nếu sau khi công bố quy hoạch thời gian trong bao lâu là hết hiệu lực . Tôi không thể kinh doanh , cũng không thể sửa chữa nhà cửa dc.

Nội dung trả lời

Ngày 14/4/2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Thạnh tiến hành xác minh theo nội dung phản ánh của người dân, như sau: 1. Qua xác minh hiện tại vị trí đất bị ảnh hưởng đường số 1 và một phần đường số 6 dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (phần đất xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1) do ông Nguyễn Hữu Thành và bà Phan Thị Thu Hà đứng tên chủ sử dụng đất. 2. Đối với trường hợp của ông Nguyễn Hữu Thành và bà Phan Thị Thu Hà đã được UBND huyện Châu Thành A phê duyệt tại Quyết định số 4641/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 về việc thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (phần đất xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, Hạng mục: Đường số 1 và một phần đường số 6) nên vẫn tiếp tục thực hiện dự án.

Nguyễn Thanh Ngân(2021-07-29 14:31:56.0) - Đông Thịnh 4, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang
Tra cứu thủ tục chuyển nhượng đất

Nội dung câu hỏi

Kính chào đơn vị! Hiện tại tôi có một số thắc mắc cần được giải đáp như sau: Câu1. Tôi cần biết website để tra cứu thủ tục hồ sơ về đất đai của mình được tiếp nhận đến đâu. Ví dụ: ở địa phương của tôi là http://sotainguyenmt.angiang.gov.vn/ketqua_caccap.aspx Câu 2: Về thủ tục đo đạc để chuyển nhượng đất đai. - Tháng 6 năm 2021 tôi có ký hợp đồng chuyển nhượng đất với bà Trần Thị Mực và có ủy quyền cho ông Hồ Thanh Điền thực hiện các thủ tục tiếp theo để sang tên đất cho tôi - Ngày 18/6/2021, ông Hồ Thanh Điền (người được ủy quyền) có gửi hồ sơ đến 1 cửa huyện Châu Thành A để thực hiện thủ tục thì được hẹn đến ngày 30/06/2021 sẽ tiến hành đo đạc - Ngày 30/06/2021, thì được ông Điền báo lại là do văn phòng đăng ký đất hẹn lại ngày 16/07/2021 nhưng đến ngày 16/07/2021, cán bộ đo đạc nói do không xác định được tứ cận nên không tiến hành đo đạc được. Tôi đã liên hệ với cán bộ đo đạc và được trả lời phải biết tứ cận là ai mới tiếp tục thực hiện được. Theo tôi được biết thì câu trả lời như thế này là không chính xác. Vì nếu 10 năm nữa mà tôi không xác định được tứ cận thì tôi vẫn không chuyển nhượng được đất hay sao? Kính nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ để tôi thực hiện tiếp theo các bước thủ tục nhận chuyển nhượng đất của mình. Theo tôi biết thì nếu không xác định được tứ cận thì cơ quan chức năng có nhiệm vụ thông báo về Ủy ban xã và thực hiện niêm yết công khai để tiến trình hồ sơ tôi tiếp tục được giải quyết. Tôi sẵn sàng chờ đợi theo quy định nhưng không thể chấp nhận câu trả lời của cán bộ phụ trách là "nào tôi tìm được tứ cận thì thực hiện đo đạc". Kính nhơ đơn vị hỗ trợ!

Nội dung trả lời

Chi nhánh Văn phòng Đãng ký đất đai phúc đáp yêu cầu cua bà Nguyễn Thanh Ngân như sau: Căn cứ khoản 1, Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2Ơ14 của Chính phu quy định chi tiết thi hành một số điều cua Luật Đất đai. "Điều 79. Trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kê, tặng cho, góp vốn bằng quyển sư dụng đất, qưyền sơ hữu tài sản gắn liên với đát; chuyên quyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chông thành của chung vợ và chồng. 1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sư dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp thực hiện quyển của người sử dụng đất đối với một phẩn thưa đất thì người sử dụng đất để nghị Văn phòng đăng ký' đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đôi với phân diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất. ” Do việc đo đạc phải thực hiện trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền cùa người sử dụng đất, đồng thời đề nghị đo đạc là một trong những bước để hoàn thiện trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất nên giai đoạn thực hiện đo đạc sẽ không được cập nhật trên hệ thong một cửa điện tử của huyện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hồ sơ, bà có thê liến hệ với Bộ phận tiêp nhận và trả kết quả kết hợp Bưu điện huyện Châu Thành A số điện thoại: 02933.947772 đê được hướng dẫn. Đề nghị đo đạc của bà Nguyền Thanh Ngân được thực hiện sau khi có giấy đề nghị đo đạc cụ thể tại: khoản 1, Điều 11 của Thỏníi tư sổ 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về bản đô địa chính. 1. Xác định ranh giới thửa đất 1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phổi hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ắp, tổ dán phổ... để được hô trợ, hướng dân việc xác định hiện trạng, ranh giới sứ dụng đất), củng với người sử dụng, quản lý đât liên quan tiến hành xác định ranh giới mốc giới thưa đát trên thực địa, đánh dâu các đỉnh thừa đất bằng đinh sắt, vạch sơn cọc bê tông, cọc gô và lập Bản mô ta ranh giới, mốc giới thưa đất đê làm căn cứ thực hiẹn đo đạc ranh giới thừa đât; đóng thời, yêu câu người sư dụng đất xuât trình các giây tờ liên quan đên thửa đất (có thể cung cấp ban sao các giấy tờ đó không cán công chứng, chímg thực). 1.2. Ranh giới thưa đât được xác định theo hiện trạng đang sư dụng quán lý và chỉnh ỉý theo kêt quả cấp Giấy chứng nhận, bàn án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quỵết tranh chấp của cấp có thám quyền, các quyết định hành chính của câp có thẩm quyền cỏ liên quan đến ranh giới thửa đất Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc cỏ trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi cỏ thửa đất để giải quyết. Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quan lỷ thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh ậiới thực tế đang sư dụng, quản lý thì được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập ban mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một ban lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cáp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thảm quyển. . Trường hợp của Nguyễn Thanh Ngân không xác định được tứ cận để đo đạc. Đề nghị Bà khi xác định được tứ cận liên hệ với Mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện sổ điện thoại 02933.947772 để được hướng dẫn.

Nguyễn Phúc Duy(2021-08-08 12:42:56.0) - Ấp Tân Long B, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
V/v đi chợ trên địa bàn khác

Nội dung câu hỏi

Kính chào quý lãnh đạo. Em có nhận được thông tin là từ ngày 9 tháng 8 thì người dân ở khác huyện sẽ không được vào chợ Rạch Gòi. Như vậy thông tin này có chính xác không ạ? Em rất mong phản hồi từ quý đơn vị. Em xin cảm ơn.

Nội dung trả lời

Qua câu hỏi của Anh Nguyễn Phúc Duy, Đại diện Ủy ban nhân dân thị trấn Rạch Gòi xin trả lời ý kiến như sau: - Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. - Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hậu Giang; - Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A về việc phát động phong trào thi đua thiết lập “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A; - Ngày 09 tháng 8 năm 2021 Ủy ban nhân dân thị trấn Rạch Gòi đã thành lập các chốt kiểm soát bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (trong đó có chợ Rạch Gòi) với mục tiêu không để người ngoài địa bàn vào “vùng xanh” và người trong “vung xanh” ra khỏi địa bàn trừ các trường hợp được chính quyền địa phương cho phép. Đảm bảo kiểm soát được người dân ra vào địa bàn quyết tâm không để địa bàn có người mắc bệnh Covid-19. Người ngoài địa bàn không được vào chợ Rạch Gòi để mua bán nhưng có thể thông qua lực lượng trực chốt hỗ trợ việc mua lương thực, thực phẩm tại điểm trước chốt. Mong người dân thông cảm và chia sẽ cùng chính quyền địa phương để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đang online: 8
Hôm nay: 1006
Đã truy cập: 2180921
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.