xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 22-06-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẬU GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 50/KH-UBND

Hậu Giang, ngày 8 tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH

Khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2020,
định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới, ý tưởng kinh doanh sáng tạo của các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, từ đó có những giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh đó.

2. Yêu cầu:

Các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch này; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, nội dung Kế hoạch này trong hệ thống chính trị và đến các doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. TẦM NHÌN, MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1. Tầm nhìn:

Phấn đấu đến năm 2020 Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung:

- Xây dựng và tạo lập môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp, khuyến khích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp bằng những chính sách, công cụ hỗ trợ đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh hoạt động đào tạo kiến thức khởi nghiệp; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khởi nghiệp từ các mô hình kinh doanh có hiệu quả; tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh tốt phát triển thành các dự án kinh doanh khả thi, hỗ trợ triển khai trên thực tế thông qua các cuộc thi khởi nghiệp hàng năm theo kế hoạch.

- Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020:

+ Hỗ trợ ươm tạo ít nhất 20 ý tưởng (trong đó Sở Khoa học và Công nghệ phát triển 10 ý tưởng trong học sinh, sinh viên).

+ Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ phát triển 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ phát triển 5 doanh nghiệp khởi nghiệp đi mới sáng tạo.

+ Phấn đấu tăng ít nhất 40% số lượng doanh nghiệp hiện có.

- Định hướng đến năm 2025:

+ Hỗ trợ ươm tạo phát triển thêm ít nhất 25 ý tưởng (trong đó Sở Khoa học và Công nghệ phát triển 20 ý tưởng trong học sinh, sinh viên).

+ Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ phát triển 15 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ phát triển 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đi mới sáng tạo.

+ Phấn đấu tăng 100% số lượng doanh nghiệp hiện có.

3. Đối tượng áp dụng:

Các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức có ý tưởng, dự án, đề án khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh, hiệu quả, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG:

Nội dung của Kế hoạch tập trung vào các hoạt động khởi nghiệp, tiến tới hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền về khởi nghiệp.

2. Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp.

3. Tổ chức đào tạo về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp.

5. Hỗ trợ về tài chính, thuế.

6. Hỗ trợ về thông tin, môi trường pháp lý kinh doanh, cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp.

7. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

8. Hỗ trợ mặt bằng.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Phân công đầu mối:

a) Phân công đầu mối:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối về khởi nghiệp.

- Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

b) Trách nhiệm của cơ quan đầu mối:

- Tổ chức thực hiện, đôn đốc, theo dõi các sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện các nội dung trong lĩnh vực được phân công.

- Kịp thời đề xuất UBND tỉnh các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng thực hiện lĩnh vực được phân công.

- Tư vấn, hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức có ý tưởng hình thành đề án, dự án khởi nghiệp.

- Tiếp nhận các ý tưởng, đề án, dự án, chương trình khởi nghiệp trong lĩnh vực được phân công làm đầu mối, trình Hội đồng tư vấn khởi nghiệp của tỉnh thông qua.

2. Tuyên truyền về khởi nghiệp:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Kế hoạch khởi nghiệp của tỉnh; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về khởi nghiệp; xây dựng khẩu hiệu, hình ảnh để tuyên truyền trực quan thông qua panô, áp phích, băng rôn; biên soạn các tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về khởi nghiệp, văn hóa khởi nghiệp... Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét việc xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành liên quan.

b) Xây dựng chuyên mục về khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thường xuyên cập nhật thông tin, chính sách mới về khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp để các cá nhân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thông tin, cơ hội kinh doanh, phát triển ý tưởng kinh doanh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

c) Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch khởi nghiệp của tỉnh, nhất là nội dung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phổ biến kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ; phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công đến với thanh niên, sinh viên, học sinh, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy trình đánh giá sự phù hợp, hợp chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp; chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; thương mại hóa công nghệ, ứng dụng các mô hình và công cụ quản lý tiên tiến; đề xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp lập thủ tục xin tài trợ từ Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia và các chương trình hỗ trợ khác để thực hiện đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hậu Giang; UBND huyện, thị xã, thành phố.

d) Tổ chức tập huấn triển khai chương trình giáo dục khởi nghiệp trong phạm vi ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hỗ trợ học sinh khởi nghiệp theo Đề án Trung ương ban hành.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang, UBND huyện, thị xã, thành phố.

đ) Tổ chức tọa đàm, hội nghị, hội thảo về khởi nghiệp cho mọi đối tượng để các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức có ý tưởng khởi nghiệp hoặc mong muốn khởi nghiệp có cơ hội trao đổi, thảo luận với các chuyên gia, doanh nhân để kích thích, khơi gợi sự sáng tạo, tìm kiếm ý tưởng kinh doanh khả thi.

- Số lượng: mỗi năm tổ chức ít nhất 01 buổi tọa đàm (hoặc hội nghị, hội thảo) về khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, các sở, ban ngành tỉnh liên quan.

e) Tỉnh đoàn Hậu Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch thành lập, duy trì hoạt động câu lạc bộ khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, các doanh nghiệp mới thành lập, sinh viên, học sinh nhằm tập hợp các cá nhân, tập thể có nhu cầu khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để khởi nghiệp thành công, tập hợp các sáng kiến, sáng tạo khởi nghiệp.

- Số lượng: mỗi tổ chức đoàn thể, ngành, địa phương có ít nhất 01 câu lạc bộ.

- Thời gian thành lập: năm 2017.

3. Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp:

Cuộc thi Khởi nghiệp được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức; tìm ra các dự án, ý tưởng kinh doanh khả thi áp dụng vào thực tế sản xuất, kinh doanh.

- Số lượng: tối thiểu 01 cuộc thi/năm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Tỉnh đoàn Hậu Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

4. Tổ chức đào tạo về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp:

Tổ chức đa dạng, đầy đủ các khóa đào tạo nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội liên kết với các Trường Đại học trong khu vực, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn và trung hạn về khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp… 

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp theo chương trình khuyến công; xây dựng chương trình khuyến công dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

c) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến nâng cao chất lượng, sở hữu trí tuệ…

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban ngành khác có liên quan thực hiện các giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, chú trọng thực hiện đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật cho các doanh nghiệp.

5. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp:

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, công bố thông tin nội dung đăng ký doanh nghiệp. Xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký thành lập doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh liên quan.

6. Hỗ trợ về tài chính, thuế:

a) Về tài chính:

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn tín dụng cho doanh nghiệp, cung cấp nguồn tài chính cho các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức có ý tưởng kinh doanh áp dụng vào thực tế.

- Sở Tài chính xem xét tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh; quy định rõ định mức hỗ trợ đối với từng dự án, đề án, chương trình khởi nghiệp được Hội đồng tư vấn khởi nghiệp của tỉnh chấp thuận.

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục đổi mới quy trình, thủ tục cho vay theo hướng đơn giản hóa nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định cho vay hiện hành nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức tiếp cận nguồn vốn vay; khuyến khích xây dựng mới và đa dạng hóa các sản phẩm cho vay, đặc biệt là hướng đến đối tượng tham gia khởi nghiệp với lãi suất, thời gian hợp lý.

b) Về thuế:

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế trong kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế. Hiện đại hóa việc thực hiện thủ tục hành chính thuế, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ trong việc thực hiện khai, nộp thuế điện tử. Tăng cường ứng dụng việc nộp thuế thông qua dịch vụ ngân hàng nhằm giúp doanh nghiệp có thể thực hiện nộp thuế mọi lúc, mọi nơi; thực hiện công khai, minh bạch các quy định của Luật Quản lý thuế, tư vấn cho doanh nghiệp trước khi thành lập; phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế theo chuyên đề để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách pháp luật về thuế, đồng thời lấy ý kiến đóng góp của người nộp thuế trong việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuế cho phù hợp để giảm thủ tục, thời gian và chi phí thực hiện.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Cục Thuế tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, các ngân hàng thương mại, UBND huyện, thị xã, thành phố.

7. Hỗ trợ về thông tin, môi trường pháp lý kinh doanh, cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp:

a) Cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử của các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của doanh nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

b) Đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ và các quy định có liên quan phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Rà soát, lồng ghép các giải pháp hỗ trợ giúp phát triển các loại hình doanh nghiệp và hợp tác xã trong chiến lược phát triển ngành, chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các chương trình trọng điểm khác của ngành.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan.

c) Nghiên cứu, lồng ghép việc triển khai đồng bộ các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

d) Tham gia thực hiện tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại, bồi dưỡng, tập huấn đối với các hợp tác xã; vận động, tuyên truyền hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên hiệp hợp tác xã, thực hiện thí điểm, nhân rộng mô hình theo hợp tác xã kiểu mới.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố.

đ) Tăng cường các hoạt động kết nối, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, quy định mới về môi trường kinh doanh; tăng cường hợp tác, liên kết, đầu tư, xúc tiến thương mại.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Doanh nhân trẻ và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các sở, ngành có liên quan.

e) Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020”; trong đó tập trung vào các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh.

g) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai quyết liệt Đề án phát triển trạm bơm điện giai đoạn 2016 - 2020; Đề án Phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường:

Hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu khởi nghiệp và các doanh nghiệp đã hoạt động tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng này tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước, có hướng đầu tư phát triển và tìm đầu ra cho sản phẩm, tạo cơ hội liên kết, hợp tác đầu tư đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Lựa chọn các nhóm ngành có lợi thế cạnh tranh, giàu tiềm năng xuất khẩu để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển liên kết ngành và xúc tiến xuất khẩu kết nối kinh doanh với các doanh nghiệp lớn; tăng cường cung cấp, phổ biến thông tin và các hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế và các hiệp định kinh tế thương mại; phối hợp với Sở Công Thương của các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu để tìm đầu ra cho nông sản; đưa hàng hóa vào các hệ thống phân phối tại các thành phố lớn góp phần tiêu thụ hàng hóa nông sản và xuất khẩu.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

9. Hỗ trợ mặt bằng:

Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên Trang Thông tin điện tử; công khai và thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công khai quỹ đất sạch của tỉnh; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các sở, ngành có liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Nguồn ngân sách Nhà nước.

2. Nguồn vận động xã hội hóa.

3. Các nguồn vốn hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về ý nghĩa, vai trò của hoạt động khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm tạo sự thống nhất chung để tích cực triển khai thực hiện.

2. Các sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ các nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện tại đơn vị.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6 và 15/12) gửi kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn khởi nghiệp của tỉnh.

4. Giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các đơn vị để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Đề nghị cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức có ý tưởng, đề án, dự án, chương trình khởi nghiệp gửi hồ sơ về cơ quan được phân công làm đầu mối nêu trên để tổng hợp, trình Hội đồng tư vấn khởi nghiệp của tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch Khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;                                                                                        KT. CHỦ TỊCH

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

- Các sở, ban, ngành tỉnh;                                                                                                                 (Đã ký)

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;                                                                                             Trương Cảnh Tuyên

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- UBND huyện, TX, TP;

- Lưu: VT, KT. TT

E/TT/2017/KH/ khoi nghiep

                                                                               


Đang online: 1
Hôm nay: 1364
Đã truy cập: 1014695
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.