xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT TỪ NGÀY 06.02.2023 ĐẾN NGÀY 10.02.2023

Ngày 06-02-2023

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hậu Giang,  ngày 06  tháng 02  năm 2023

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT

TỪ NGÀY 06.02.2023 ĐẾN NGÀY 10.02.2023

THỨ HAI (06.02)

- 07 giờ 00', đ/c Sử tham dự chào cờ tạo Sở; LĐTT cùng viên chức chào cờ tại trụ sở

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (07.02)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ (08.02)                                                                                         

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM (09.02)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00 ', đ/c Trường khảo sát lập giấy phép môi trường cho Công ty Phú Thịnh và Công ty Cafatex

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU (10.02)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00', LĐTT họp chi bộ

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

Ghi chú:

- Các đ/c không có tên theo lịch phân công dự họp, công tác thì làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Nhã học Cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến hết tuần

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC

- LĐ Sở;

- LĐ TTQT, VC TTQT

- Lưu: VT.

                                                                                                  Lý Quốc Sử


Đang online: 15
Hôm nay: 1497
Đã truy cập: 2181412
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.