xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023

Ngày 06-02-2023

UBND TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

LUNG NGỌC HOÀNG

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

          Số: 08/TB-KBT     

Hậu Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2023   

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Ban Giám đốc

                                                                  từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023

 

        Thứ hai, ngày 06/02/2023

         Buổi sáng

         Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

         Buổi chiều

         Giám đốc làm việc tại cơ quan.

         Phó Giám đốc họp Tổ công tác số 1 về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

         Thứ ba, ngày 07/02/2023

         Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

         Thứ tư, ngày 08/02/2023

         Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

          Thứ năm, ngày 09/02/2023

         Buổi sáng

         Giám đốc họp giao ban tháng 02/2023 ngành Nông nghiệp và PTNT tại Phòng họp số 2, Sở Nông nghiệp và PTNT.

         Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

         Buổi chiều

         Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

         Thứ sáu, ngày 10/02/2023

         Giám đốc, Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh HG (b/c);

- Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Chi cục kiểm lâm;

- Ban Giám đốc (t/h);

- Lưu VT.

TL. GIÁM ĐỐC

 Chánh Văn phòng

 

 

 

Huỳnh Thành Thật

  

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Từ ngày 06 tháng 02 đến ngày 10 tháng 02.pdf_20230206140347.pdf

Đang online: 6
Hôm nay: 1091
Đã truy cập: 2181006
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.