xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

Ngày 09-04-2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẬU GIANG

Độc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcSố: 2641/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 08/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 cuả Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

Xét Tờ trình số 1043/TTr-SXD ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp tập trung Nhơn nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa A; Thủ trưởng cơ quan ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;   

- Lưu:  VT, NCTHNH

D\NH\QD\qlqh\cum CN Nhon Nghia A

 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

    KT.CHỦ TỊCH

    PHÓ CHỦ TỊCH

   

(đã ký)

Nguyễn Liên Khoa


Đang online: 12
Hôm nay: 1102
Đã truy cập: 2181017
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.