xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Tuyên truyền lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban ChấpBáo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 30-07-2020

UBND TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 1134/STTTT-TTBCXB

Hậu Giang, ngày  28    tháng   07  năm 2020

V/v tuyên truyền lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XIII

           Kính gửi:

                      - Ban Biên tập Website các sở, ban, ngành và các địa phương;

                      - Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.

          Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 14/7/2020 của Ban Chỉ đạo 2395 tỉnh Hậu Giang về góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

          Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang đề nghị Ban Biên tập Website các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

 1. Ban Biên tập Website các sở ban, ngành tỉnh và các địa phương đăng tải tài liệu lấy ý kiến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên Website của các đơn vị.

2. Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chuyên mục góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên hệ thống truyền thanh cơ sở để Nhân dân theo dõi và đóng góp.

- Thời gian chậm nhất nhận báo cáo tổng hợp ý kiến: Đợt 1 chậm nhất ngày 10/8/2020; Đợt 2 chậm nhất ngày 10/9/2020.

- Ý kiến tổng hợp của các đoàn viên, hội viên và nhân dân gửi về Ban Dân Vận và UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp gửi về trên.

(Đính kèm tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTBCXB, AP.

   KT. GIÁM ĐỐC

   PHÓ GIÁM ĐỐC

             

 

 

   Trần Thị Xuân Trang

           

         


Đang online: 1
Hôm nay: 4064
Đã truy cập: 1923224
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.