xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

V/v cử lực lượng dự xem chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành A lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công

Ngày 27-07-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Số: 1333/UBND                                   

Châu Thành A, ngày  23    tháng   07   năm 2020   

V/v cử lực lượng dự xem chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành A lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể huyện;

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Kế hoạch số 2088/KH-SVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 169-KH/HU ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền và phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sức lan tỏa, không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành A lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, dân và quân huyện Châu Thành A phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh Đại đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm thời cơ, vận hội phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nay, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn cử lực lượng đến dự xem chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành A lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Thủ trưởng và 02 cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban ngành, mặt trận và đoàn thể huyện.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn mời 5 đại biểu (trong đó có đại diện Đảng ủy, UBND và Công chức phụ trách Văn hóa - Xã hội). Riêng đơn vị thị trấn Một Ngàn, xã Nhơn Nghĩa A và xã Tân Hòa mỗi đơn vị mời 15 đại biểu.

3. Trung tâm VHTT-TT huyện, Đài Truyền thanh huyện thông báo rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng để Nhân dân được biết đến xem và cổ vũ cho đêm nghệ thuật thêm long trọng.

4. Công an huyện phối hợp với Trung tâm VHTT-TT huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại điểm diễn.

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 19 giờ, ngày 27 tháng 7 năm 2020.

- Địa điểm: Tại sân Hội trường UBND huyện.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nội dung trên./.

 Nơi nhận:                                                                  

- Thường trực HU-HĐND-UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- Công an huyện;

- Trung tâm VHTT-TT huyện;

- Đài Truyền thanh huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Duy

                                                                       

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. xem chuong trinh chao mung dai hoi thanh cong.docx_20200727081016.docx

Đang online: 6
Hôm nay: 1423
Đã truy cập: 2181338
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.